CMENU

  • Quy trình sử dụng

    Các bước sử dụng Menu SốBước 1:  Sau khi khách hàng chọn bàn để ngồi. Trên mỗi bàn sẽ có mỗi mã QR sẵn B&...
  • 30.01 - Nội Dung họp

    - Xát nhận nhà hàng chính thức: đường dẫn bằng tên nhà hàng thay bằng số ( admin xử lý)- Logo cho nhà hàng- chỉnh sửa nut ...
  • Kịch bản triển khai

    - Quay video hướng dẫn, triển khai các tình huống- Triển khai phát tờ rơi hàng loạt. Khi đi sẽ phát tờ rơi và gửi 1 bảng standee c...